top of page

הצהרת בריאות

המידע המפורט להלן הינו מידע מקצועי כללי, לצרכי העשרה, בהסתמך על מחקרים קיימים, שניתן בידי אנשי מקצוע בשיוף עם סקיור פרמצבטיקה. אין מדובר הבמלצה לרכישת מוצר כלשהו ממוצרי סקיור פרמצבטיקה, או בהצהרה לגבי יעילותם או תכונותיהם. מוצריה של סקיור פרמצבטיקה אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי. ההסתמכות על המידע המפורט להלן היא על אחריות הקורא בלבד ומומלץ להתייעץ עם רופא מומסך טרם רכישת מוצר כלשהו.

bottom of page